Lieferando

Lieferando.de

Buffet und Catering

GN-Behälter GN 1/1 | 8,50 l

GN-Behälter GN 1/1 | 8,50 l

530 x 325 x 65 mm | lichtdurchlässig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/1 | 13,00 l

GN-Behälter GN 1/1 | 13,00 l

530 x 325 x 100 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/1 | 13,00 l

GN-Behälter GN 1/1 | 13,00 l

530 x 325 x 100 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/1 | 19,50 l

GN-Behälter GN 1/1 | 19,50 l

530 x 325 x 150 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/1 | 19,50 l

GN-Behälter GN 1/1 | 19,50 l

530 x 325 x 150 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/1 | 25,60 l

GN-Behälter GN 1/1 | 25,60 l

530 x 325 x 200 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/1 | 25,60 l

GN-Behälter GN 1/1 | 25,60 l

530 x 325 mm | luftdicht | lichtdurchlässig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/2 | 3,90 l

GN-Behälter GN 1/2 | 3,90 l

325 x 265 x 65 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/2 | 3,90 l

GN-Behälter GN 1/2 | 3,90 l

325 x 265 x 65 mm | lichtdurchlässig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/2 | 5,90 l

GN-Behälter GN 1/2 | 5,90 l

325 x 265 x 100 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/2 | 5,90 l

GN-Behälter GN 1/2 | 5,90 l

325 x 265 x 100 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/2 | 8,90 l

GN-Behälter GN 1/2 | 8,90 l

265 x 325 x 150 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/2 | 8,90 l

GN-Behälter GN 1/2 | 8,90 l

325 x 265 x 150 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/2 | 11,70 l

GN-Behälter GN 1/2 | 11,70 l

325 x 265 x 200 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/2 | 11,70 l

GN-Behälter GN 1/2 | 11,70 l

325 x 265 x 200 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/3 | 2,40 l

GN-Behälter GN 1/3 | 2,40 l

325 x 176 x 65 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/3 | 2,40 l

GN-Behälter GN 1/3 | 2,40 l

325 x 176 x 65 mm | lichtdurchlässig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/3 | 3,60 l

GN-Behälter GN 1/3 | 3,60 l

325 x 176 x 100 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/3 | 3,60 l

GN-Behälter GN 1/3 | 3,60 l

325 x 176 x 100 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/3 | 5,30 l

GN-Behälter GN 1/3 | 5,30 l

325 x 176 x 150 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/3 | 5,30 l

GN-Behälter GN 1/3 | 5,30 l

325 x 176 x 150 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/3 | 6,90 l

GN-Behälter GN 1/3 | 6,90 l

325 x 176 x 200 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/4 | 1,70 l

GN-Behälter GN 1/4 | 1,70 l

265 x 162 x 65 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/4 | 1,70 l

GN-Behälter GN 1/4 | 1,70 l

265 x 162 x 100 mm | lichtdurchlässig| Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/4 | 2,50 l

GN-Behälter GN 1/4 | 2,50 l

265 x 162 x 100 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/4 | 2,50 l

GN-Behälter GN 1/4 | 2,50 l

265 x 162 x 100 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/4 | 3,70 l

GN-Behälter GN 1/4 | 3,70 l

265 x 162 x 150 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/4 | 3,70 l

GN-Behälter GN 1/4 | 3,70 l

265 x 162 x 150 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/6 | 1,00 l

GN-Behälter GN 1/6 | 1,00 l

176 x 162 x 65 mm | lichtdurchlässig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/6 | 1,00 l

GN-Behälter GN 1/6 | 1,00 l

176 x 162 x 65 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/6 | 1,50 l

GN-Behälter GN 1/6 | 1,50 l

176 x 162 x 100 mm | durchsichtig| Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/6 | 1,50 l

GN-Behälter GN 1/6 | 1,50 l

176 x 162 x 100 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/6 | 2,20 l

GN-Behälter GN 1/6 | 2,20 l

176 x 162 x 150 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/6 | 2,20 l

GN-Behälter GN 1/6 | 2,20 l

176 x 162 x 150 mm | transparent | Polypropylen

GN-Behälter GN 1/9 | 0,57 l

GN-Behälter GN 1/9 | 0,57 l

176 x 108 x 65 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/9 | 0,57 l

GN-Behälter GN 1/9 | 0,57 l

176 x 108 x 65 mm | lichtdurchlässig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/9 | 0,85 l

GN-Behälter GN 1/9 | 0,85 l

176 x 108 x 100 mm | durchsichtig | Polycarbonat

GN-Behälter GN 1/9 | 0,85 l

GN-Behälter GN 1/9 | 0,85 l

176 x 108 x 100 mm | transparent | Polypropylen